Ožime spoločne vo viere

25.10.2012 12:14

 

v rámci nadchádzajúceho Roku viery v našej farnosti.
Občianske združenie Arboraetas – „Strom života“ z Petroviec nad Laborcom organizuje v rámci Roku viery vyhláseného pápežom Benediktom XVI. od 11. 10. 2012 do 24. 11. 2013 cyklus stretnutí so zameraním na biblické príbehy života viery. Stretnutia sa uskutočnia raz mesačne v nedeľné popoludnie v čajovni Arboraetas. Sú zamerané pre všetkých tých, ktorí sa chcú prostredníctvom čítania príbehov biblických postáv Starého a Nového zákona a uvažovania nad nimi povzbudiť vo viere v trojjediného Boha (rodičia, starí rodičia, manželia, deti, mladí). 
Tieto stretnutia sú odpoveďou miestnych laikov na výzvu pápeža Benedikta XVI. o aktívnej účasti jednotlivcov v rámci laického apoštolátu. Pápež 10. augusta 2012 v liste Katolíckej akcii vyzýva na to, aby boli laici „odvážnymi svedkami v každej spoločenskej sfére a aby evanjelium mohlo zažiariť a priniesť nádej v ťažkých situáciách temných dní, v ktorých sa dnešní ľudia tak často ocitajú na ceste svojho života.“ Laici sú podľa pápeža „skutočne „spoluzodpovední“ za život a činnosť Cirkvi“. Katolícka akcia je hnutím, ktoré má v Cirkvi dlhú históriu. Viacero členov hnutia bolo vyhlásených za blahoslavených a svätých. Téma, ktorú si Katolícka akcia vytýčila na uvažovanie, niesla názov „Spoluzodpovednosť v Cirkvi a spoločnosti“.
Aj my sa cítime spoluzodpovední za dianie v našej spoločnosti v rámci obce, a ako kresťanov nás o to viac zaujíma aj spolupodieľanie sa na budovaní cirkevného spoločenstva a raste života viery. Preto organizujeme cyklus 12 stretnutí, počas ktorých si budeme pripomínať osobnosti, ktoré preukázali počas svojho života veľkú vieru, ktorá odolala i tým najtvrdším vonkajším vplyvom a okolnostiam, ktoré sa ju snažili zničiť. Inšpirujeme sa Svätým písmom a biblickými postavami zo Starého a Nového zákona. 
Rok viery sa prelína i s rokom Sv. Cyrila a Metoda – vierozvestcov, ktorých príchod a zanechané posolstvo na našom území si týmto tiež chceme pripomínať a povzbudiť sa ním. Veríme, že tieto stretnutia upravia náš pohľad na Sväté písmo ako zdroj života, na Cirkev ako spoločenstvo veriacich, ktorí sa majú vzájomne povzbudzovať a posúvať na základe príkladu, ktorým je náš Pán Ježiš Kristus.
Prvé stretnutie, na ktoré Vás pozývame sa uskutoční 28. 10. 2012 (nedeľa) o 16:00 v čajovni Arboraetas v Petrovciach nad Laborcom. 
Úvodný biblický príbeh prinesie zamyslenie o postave Abraháma - praotca viery, ktorý prednesie p. farár Emil Onderko.