Stavba novej fary

15.04.2009 11:13

Naša farnosť bola zriadená arcibiskupom Alojzom Tkáčom 1. júla 2008.

Okrem budovania zveľaďovania farského spoločenstva náš čaká ešte jedna dôležitá úloha - vybudovať farskú budovu, pretože vo farnosti nemáme vhodný objekt, ktorý by mohol slúžiť ako fara a plniť nielen fuknckiu sídla správcu farnosti, ale aj administratívne, pastoračné a spoločenské účely. Dočasným sídlom farnosti sa stala filiálna obec Lesné.

Po vybavení administratívnych vecí sme so stavbou novej fary začali 4. mája 2009. Stavba fary je naplánovaná na 3 roky.

Rozpočet nákladov stavby predpokladá investíciu 146 752,99 € ( 4 421 080,71 Sk). Súčasťou projektu je aj hospodárska budova. Náklady na ňu predstavujú sumu 26 424,11 € (796 052,77 Sk). Pretože stavbu realizujeme svojpomocne predpokladáme zníženie nákladov o značnú sumu.

Zdroje na stavbu získavame z pravidelných mesačných zbierok v našej farnosti a z milodarov, ktoré na stavbu obetujú či už veriaci z našej farnosti alebo iných farností. Na realizáciu stavby hľadáme aj iné zdroje príjmov.

Ak máte záujem finančne prispieť na stavbu fary môžete tak urobiť buď osobne na farskom úrade v Lesnom č. 73 alebo priamo prispieť na účet farnosti vo Všeobecnej úverovej banke.

Číslo účtu: 2479795958/0200  

Za všetky milodary poskytnuté na stavbu novej fary vopred vyslovujeme poďakovanie a štedrých darcov zahŕňame do svojich modlitieb so želaním, aby ich Všemohúci Boh za prejavenú štedrosť bohato odmenil duchovnými i materiálnymi dobrami.

O stave zbierky na stavbu fary informujeme pravidelne mesačne v našom časopise Farský informátor aj na webe, v sekcii Fotogalérie.